19 листопада 2019

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

 

Адреса: вул. Соборна, буд. 9, смт Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області, 15000

 

Тел.: (04641) 2-24-11

Електронна адреса: [email protected]

Начальник відділу – 

Режим роботи: з 8:00 до 17:00 (обідня перерва: з 13:00 до 14:00)

Вихідні: субота, неділя

 

 

Положення про відділ освіти Ріпкинської Ріпкинської районної державної адміністрації

 

Основні завдання відділу:

- забезпечення реалізації державної політики у галузі освіти на території Ріпкинського району та інших галузевих повноважень з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району.

Відділ відповідно до визначених завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) аналізує стан та тенденції розвитку освітньої галузі у межах району та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку;

6) готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення якості освіти, становища сім’ї, молоді, протидії торгівлі людьми, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку освітньої галузі, фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;

7) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету та бюджету відділу;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;

13) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали, статистичні звіти для подання голові районної державної адміністрації, управлінню освіти і науки, Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації;

15) для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Відділу, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у відділі освіти, сім’ї, молоді та спорту утворюється колегія у складі начальника (голова колегії), спеціалістів, завідувача та методистів районного методичного кабінету, директорів окремих закладів освіти району, а також можуть входити представники громадських організацій, інші особи. Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника Відділу. Рішення колегії вводяться у дію наказом начальника відділу.

16) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

17) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

18) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

19) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

20) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

21) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

22) проводить інформаційно-роз’яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу, «гарячі лінії», семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції;

23) вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;

24) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту учасників освітнього процесу, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

25) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

26) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

27) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

28) забезпечує захист персональних даних;

29) створює умови для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;

30) здійснює управління закладами освіти, що знаходяться в межах району і належать до сфери управління районної державної адміністрації та координацію діяльності цих навчальних закладів;

31) вживає заходів щодо зміцнення матеріальної бази закладів освіти;

32) організовує навчально-методичне забезпечення освітніх закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

33) із залученням відповідних територіальних органів Національної поліції та служби у справах дітей організовує ведення обліку дітей шкільного віку;

34) координує роботу закладів загальної середньої освіти щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;

35) забезпечує утворення та функціонування психологічної служби в закладах освіти;

36) координує роботу закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язану з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

37) забезпечує та фінансує підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби – транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних);

38) організовує харчування дітей у закладах загальної середньої освіти за рахунок бюджету та залучених коштів;

39) сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню закладів загальної середньої освіти;

40) сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

41) у закладах загальної середньої освіти координує роботу пов’язану із здійсненням професійної орієнтації учнів;

42) організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

43) забезпечує комплектування закладів загальної середньої та позашкільної освіти меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;

44) погоджує проекти будівництва закладів загальної середньої освіти, сприяє раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучення коштів, планує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;

45) прогнозує потребу району в педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;

46) проводить атестацію педагогічних кадрів закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у межах своєї компетенції;

47) сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу;

48) вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів загальної середньої освіти та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

49) подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

50) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;

51) здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти;

52) забезпечує створення у закладах загальної середньої освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

53) здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

54) видає посвідчення батьків і дитини з багатодітної сім’ї;

55) забезпечує оздоровлення дітей району;

56) здійснює інші передбачені законом повноваження.