17 жовтня 2019

Архівний відділ районної державної адміністрації

Файл:Архівний відділ райдержадміністрації в Ріпках Чернігівської області. DSCN4330 01.jpg

Адреса: вул. Соборна, буд. 2, смт Ріпки, Ріпкинського району, Чернігівської області, 15000

Тел.: (04641) 2-12-40

Начальник відділу – Кушнеренко Алла Володимирівна

Режим роботи: з 8:00 до 17:00 (обідня перерва: з 13:00 до 14:00)

Вихідні: субота, неділя

Прийом громадян: вівторок, четвер

 

 

Положення про архівний відділ Ріпкинської районної державної адміністрації

 

Основні завдання архівного відділу:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території Ріпкинського району;

2) координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви) у питаннях архівної справи і діловодства;

3) внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

4) здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Основні функції архівного відділу:

1) організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Державної архівної служби України, директора Державного архіву Чернігівської області, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, наказів керівника апарату районної державної адміністрації, здійснення контролю за їх реалізацією;

2) забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надання господарських послуг;

4) здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналіз стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у галузі архівної справи у межах району та вжиття заходів до усунення недоліків;

6) прийняття участі у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Ріпкинського району;

7) внесення пропозицій щодо проекту районного бюджету;

8) забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;

9) участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розроблення проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у сфері архівної справи та діловодства;

11) участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;

13) участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Ріпкинської районної ради;

14) підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові районної державної адміністрації;

15) забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розгляд в установленому законодавством порядку звернен ь громадян;

18) опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є архівний відділ;

20) постійне інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) здійснення контролю органів місцевого самоврядування, надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;

23) забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; 25) участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

26) забезпечення захисту персональних даних;

27) складання і за погодженням з Державним архівом області подання для затвердження в установленому порядку проектів державних цільових програм, затвердження планів розвитку архівної справи в районі, забезпечення їх виконання;

28) забезпечення зберігання, обліку і охорони: - документів Національного архівного фонду з різними носіями інформації, переданих архівному відділу державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об'єднаннями громадян, громадськими спілками, які діють (діяли) на території району; - документів особового походження; - друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи; - облікових документів і довідкового апарату до них;

29) організація роботи, пов’язаної з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;

30) проведення в установленому порядку обліку, обстеження та аналізу діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування;

31) інформування Державного архіву області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

32) ведення обліку юридичних осіб та фізичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу, на підставі затверджених списків;

33) подання на затвердження Державному архіву області списків джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування архівного відділу;

34) перевірка роботи архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, зокрема об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надання зазначеним підрозділам і службам методичної допомоги в організації діловодства та зберіганні документів;

35) надання консультаційно-методичної допомоги в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території району, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);

36) ведення зведеного обліку архівних документів, що зберігають державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району, подання належних відомостей про ці документи Державному архіву області;

37) надання на договірних засадах послуг підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;

38) передача Державному архіву області у визначені ним строки документів та довідкового апарату до них для постійного зберігання;

39) створення і вдосконалення довідкового апарату до документів Національного архівного фонду;

40) здійснення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архівному відділі, у фізичних і юридичних осіб, які перебувають у зоні його комплектування;

41) організація страхування документів Національного архівного фонду, які надаються у користування поза архівним відділом, у порядку, встановленому законодавством;

42) надання архівних довідок, копій документів та іншим шляхом задоволення запитів фізичних і юридичних осіб, перегляд в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечення у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;

43) вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи архівних установ.